Ekin Koleji - İzmir -
EN  |  TR 
OKUL ÖNCESİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
ORTAOKUL
 
Eğitim Öğretim
 
PDR
 
Ölçme Değerlendirme
 
Yabancı Dil Eğitimi
 
Yemek Listesi
 
Sınav Takvimi
 
Kayıt Koşulları
 
Burs İmkanı
 
Veli Öğretmen Görüşme Saatleri
 
Okul Ücretleri


Ölçme Değerlendirme Sistemi
 


Eğitim-öğretim, öğrenciye aktarılması gereken bilgi ve becerilerin belli bir program dahilinde ne düzeyde kazandırıldığının ölçülüp değerlendirildiği; ölçme sonucunda varsa iyileştirmelerin yapıldığı planlı bir süreç yönetimidir. Ölçme; belirlenen süreçte ulaşılması beklenen hedeflere ulaşma düzeylerini belirlemeye ve uyguladığımız programların etkililiğini görme, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini değerlendirmeye yardımcı olur.

Ölçme sistemimizde; ön ölçüm, süreç ve sonuç ölçümü yapılarak, öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediği saptanır.

Değerlendirme ise, ölçme sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ve alınacak önlemlerin planlamasıdır. Bunun için değerlendirmeler öğrencilerin öğrenimini geliştirecek şekilde planlanmaktadır. Değerlendirmenin başarısı için; zamanında, doğrudan kriterleri önceden belirlenen ve bilinen geri bildirimlerle yapılır.

Ölçme ve değerlendirme yalnızca kazanımların/bilginin değil; öğrencinin/öğrencilerin anlama-kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri beceri ve davranışların da ölçülmesine olanak verir.

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımızda her öğrencimiz kendi gelişim performansı dikkate alınarak değerlendirilir. Bu noktada hem geleneksel (klasik sınavlar, test sınavları) hem de alternatif ölçme ve değerlendirme araçları (Rubrikler, kontrol listeleri, kendini, arkadaşını, grubu değerlendirme formları, süreklilik cetveli, kavram haritaları, Portfolyo dosyası, vb) kullanılır.

İlkokulumuzda Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları, çocukları sınav kaygısına sürüklemeden, onların küçük yaşlardan itibaren ‘‘öğrenmeyi öğrenme’’ becerilerini geliştirerek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmayı hedefler.

Öğrenciler öğretmenlerin hazırlayacağı ölçme araçlarının yanında, sınıf içi performans, proje çalışmaları dikkate alınarak değerlendirilir. İlkokulda bu hedefler doğrultusunda ünite sonu değerlendirmeleri yapılır. Değerlendirme sonuçları tüm paydaşlarla (öğrenci, veli, öğretmen ve okul yönetimi) paylaşılır. Eksik öğrenmeler varsa tamamlayıcı çalışmalar yapılır.

Bu değerlendirmeler sınav yürütme kurulu/koordinatörlüğü aracılığı ile yapılmaktadır.


 EKİNDE ÖLÇME ARAÇLARI DEĞERLENDİRME STRATEJİLERİ VE KAVRAMLAR

Puanla Değerlendirilen Ders Sınavları: Belirli bir derste öğretme ve öğrenme süreci sonucunda öğrencide oluşması beklenen davranışların gerçekleşip gerçekleşmediğini ve edinilen bilgi ve becerilerin düzeyini belirlemek için yapılan değerlendirme sistemidir. Amacı; öğrencinin potansiyeli doğrultusunda dersin kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştiğinin öğrenilmesidir. Elde edilen sonuç; öğrencinin öğrenme, öğretmenin öğretme sürecine yön vermesi için ışık tutar. Akademik derslerden dönemde en az 2 en fazla 3 resmi sınav yapılır.

Derse ve etkinliklere katılım puanı: Öğrencinin; sınıf içi öğretim etkinliklerine aktif katılımı, soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çalışmalarla katkıda bulunması dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler bütünü sonucunda aldığı puandır.

Kazanım Değerlendirme Sınavı: Öğrencilerimizin tüm derslerden başarı durumlarını öğretmen sınavları dışındaki bağımsız bir ölçme aracıyla ayda ya da 2 ayda bir düzenli olarak ölçtüğümüz sınavlardır. Bu sınav sonucunda hem öğretmenler hem de öğrenci/ailesi okul genelinde ne düzeyde olduğunu görebilir. Öğrenme açıkları var ise okulumuzca etüt programı uygulanarak bu açıklar giderilir.

Ürün Dosyası (Portfolyo) / ilkokul: Öğrencilerin bir ya da birkaç alandaki çalışmalarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri gösteren başarılarının koleksiyonudur. Sınıf içi etkinliklerin öğrencinin seçimi sonucunda bir araya getirilip, yansıtılmasıyla oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır. Öğrencinin gelişimini, velisinin ve öğretmenlerinin izleyebilmesine olanak sağlar. 

Ürün Dosyası (Portfolyo) Paylaşım Toplantıları / İlkokul: (Sürece Dayalı Değerlendirme) 1–4. sınıflarda; öğrencilerimizin her dönem bir kez yıl içerisinde yaptığı çalışmalardan öğretmenlerinin desteğiyle seçerek oluşturduğu ürün dosyasını, velisi ve öğretmeni ile paylaştığı toplantılar düzenlenir. Böylece velilerimiz öğrencinin gelişimini gözlemler ve değerlendirir. Portfolyo dosyası oluşturup sunmak çocuğun kendini değerlendirmesinde pozitif bir ortam sağlanmasına, kendi öğrenmesine sahip çıkmasına yardım eder. Çocukların değerlendirme sürecine katılması, onların karar alma becerisi ve öğrenme sorumluluğunu üstlenmesine de katkıda bulunur Portfolyo toplantıları eğitim- öğretim çalışmalarının en önemli unsurlarından biridir.

Ara Karne - Gelişim Raporu/İlkokul: Öğrencimizin öğretim yılında- eğitimini almış olduğu- derslerdeki gelişim durumunu velimize aktarmak amacıyla her öğretim dönemi başladıktan yaklaşık 2 ay sonra “ara karne“ verilir. Ara karnede öğrencinin her derste elde etmesi gereken temel kazanımları ve becerileri edinme derecesi; öğretmen görüşleri, öğrenci sorumluluklarına ilişkin değerlendirmeler yer alır.

Puanlar, not olarak 5’lik sisteme dönüştürülüp dönem ortasında verilen gelişim raporlarına ve karneye yansıtılır.
Aşağıda puanlara karşılık gelen notların ve derecelerin listesi verilmiştir:

PUAN NOT DERECE
85-100 5 Pekiyi
70-84 4 İyi
55-69 3 Orta
45-54 2 Geçer
0-44 1 Zayıf

 EKİN SINAV YÜRÜTME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Okulumuz , ilk mezunlarını verdiği 2003 yılından beri öğrencilerine yaşam başarısı kazandırmayı misyon edinmiş bir eğitim kurumudur. Çocuklarımızın bu amaca ulaşmasında ulusal LGS ve uluslar arası (SAT ,Tofel, Movers, Flyers, Ket, Pet) sınavların öğrencilerin hayatının önemli bir kilometre taşları olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket etmekteyiz.
Bu amaçla okulumuzda yürütülen çalışmalar, yeni “Ortaöğretime Geçiş Sistemi” doğrultusunda öğrencilerimizin sınav ve okul başarısını artırmaya yönelik planlanmaktadır.
Ekin Kolejinde sınavlara yönelik her türlü çalışma Sınav Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Bu görev ilkokul ve ortaokul müdür yardımcıları veya yönetimin görevlendireceği bir eğitimci tarafından yürütülür. Sınav Koordinatörü, akademik derslerin takım liderleri, BURADA İLKOKUL İÇİN HER SINIF DÜZEYİNDE ÖĞRETMEN Mİ DEMELİYİZ? ölçme değerlendirme uzmanı ve her kademede görev alan PDR sorumlusundan oluşan sınav Yürütme Kuruluna başkanlık eder.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi içinde yer alan LGS' ye yönelik özel çalışma programları geliştirmiş olan okulumuz, öğrencilerinin bu sınavlarda başarılı olmasını hedeflemektedir. Sistemli, planlı bir çalışma ile veli ve öğrencilerini, başarıya ulaştıracak yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirir. İlkokulun 1.sınıfından başlayan bu çalışmalar 3. sınıftan itibaren yoğunluğu artarak devam eder.

Okulumuzda, öğrencilerin sınavlara etkin bir hazırlık süreci yaşamaları amacıyla uygulanan sınava hazırlık programı; derslerde öğretilen kavram, ilke ve genellemeleri kullanarak bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesine yönelik sistemli çalışmaları kapsamaktadır.

Bu çalışmalar;
Ek dersler
Tamamlama, tekrar, yetiştirme ve geliştirme ETÜT’leri
ODM destekli ek çalışma, pekiştirme, ödev ve tamamlama çalışmaları,
Branşlaşma (4. Sınıftan itibaren),
Ulusal sınavlara(LGS vb.) yapısına uygun, düzenli yapılan deneme sınavları, Ölçme – değerlendirme birimi aracılığıyla düzenli ve ayrıntılı sınav analizleri,
Öğrencilerin, yaşam koşulları ve kişisel özelliklerine uygun çalışma programları hazırlama
Ders öğretmenleri arasında düzenli koordinasyon toplantıları vb.
Bu uygulamalar, okul başarımızı getiren temel unsurlardır.

Sınav Koorinatörlüğü tarafından her hafta düzenli olarak yapılan toplantılar aracılığı ile aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kaynak seçimi sınav takvimi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, başarıyı arttıracak programlar hazırlama gündemleriyle yapılan haftalık düzenli toplantılar. Bu toplantılar aracılığı ile hazırlanan programların işleyişini izleyip, değerlendirme.
Sınavda soru sorulan Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve İngilizce takımlarımızın sınava dönük her türlü stratejide bir takım olarak çalışılmasını sağlama,
Soru - kaynak taraması yaparak, öğrencilerimizin kaliteli ve orijinal sorularla tanışmalarını sağlama,
Ünite testlerinin hazırlanıp, uygulanması, konu kavrama ve tarama testlerinin hazırlanıp uygulanması sonrasında  düzenli ve ayrıntılı sınav analizlerinin yapılması,
Öğrencilerin öğrenme yeterliliklerinin takibini sağlama,
ÖDS’den( Ölçme Değerlendirme Sistemi) her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere alınan raporlardan yola çıkılarak etüt / birebir çalışmalarının planlanıp uygulanması,( Bu çalışmalar velilerimiz tarafından sistem üzerinde izlenebilir.)
Bir öğrencinin tüm derslerdeki başarılarının karşılaştırılarak iyileştirme alanlarının belirlenip geliştirici programların hazırlanıp uygulanması,
Müfredatın tamamlanması ve yapılacak diğer çalışmaların izlenmesi,
Bölümler arası koordinasyonun sağlanarak bütünsel başarının sağlanması,
PDR Birimin Sınavlar için uyguladığı çalışmalar
Sınav stratejileri eğitimi,
*Zaman yönetimi
* Stresle başa çıkma ve sınav kaygısını yönetme
*Anlamlı ve etkili okuma alıştırmaları
Bireysel ve grupla danışmanlık,
Özgüven artırma programları,
Çalışma alışkanlığı kazandıran uygulamalar,
Aile ile işbirliği içinde öğrenci takibi,SEYREK KAMPÜS

İnönü mah. 9 Eylül cd.
No: 124 Seyrek / Menemen

Tel: 444 35 76

Fax: 0232 844 74 84
e-Posta: info@ekin.k12.tr
ATAŞEHİR KAMPÜS

Ataşehir Mahallesi
8019/21 Sokak No:37
Çiğli - İZMİR

Tel: 444 35 76

Fax: 0232 329 10 78
e-Posta: info@ekin.k12.tr
KISA YOLLAR

Neden Ekin?
Temel İlkelerimiz
Öğretim Modeli
Kampüste Yaşam
Kulüplerimiz
Sosyal Sorumluluklar
YEMEK LİSTESİ

Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Lise
BİZİ TAKİP EDİN